2015 – Vad är lättläst i dag?

Den 6 november ägde 2015 års Ess-konferens rum, öppen för alla intresserade. Årets tema var lättläst och under dagen diskuterade vi bland annat följande frågor:

  • Vad innebär det att göra en text lättläst?
  • Vem behöver lättlästa texter – och fungerar en typ av lättläst för alla?
  • Hur påverkar den nya lagstiftningen om tillgänglighet kraven på myndigheters och företags texter?

Programpunkter – föredrag, diskussioner och panel

Under dagen bjöd vi på fyra föredrag av talare som på olika sätt forskat om och arbetat med lättlästa texter och kommunikation anpassad till olika grupper. 

Läsning med förhinder - Astrid Frylmark är logoped som medverkat i Dyslexiföreningens bok Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter.

Läsning med förhinder

astridReferat av Astrid Frylmarks föredrag på Ess höstkonferens den 6 november 2015. Astrid Frylmark har varit verksam logoped sedan 1976. Hon berättade att det på den tiden var få som visste vad en logoped var. I kommunen där hon fick jobb möttes hon av en oförståelse inför logopedens arbete: sjukhuset tyckte att patienterna redan fick språklig stimulans eftersom de hade tillgång till böcker, och kommunens ansvariga menade att den enda invånaren som hade läs- och skrivsvårigheter redan hade fått hjälp.

Läsning och lässvårigheter

Läsningen är en konst, fastslog Astrid, och framhöll det ganska märkvärdiga faktum att när vi väl lärt oss läsa kan vi inte låta bli att läsa. Hon presenterade en formel (baserad på forskaren Hollis Scarboroughs modell the reading rope) som ett sätt att förklara vad läsning är:

läsning = avkodning (lästeknik) × förståelse × motivation

Läsare kan delas in efter hur god avkodning respektive förståelse de har: Lasartyper

Två olika strategier bland läsarna

Astrid talade också om att det finns två huvudstrategier bland läs(inlär)are: top down-strategin (”chansare” eller ”rebusläsare”) och bottom up-strategin (”tragglare”). En chansare riskerar att ”flyga för högt” i läsningen och missa innehåll eller tolka fel. En tragglare läser detaljerat och långsamt och har svårare med överblicken i texten. En god läsare använder sig av båda dessa strategier och kan snabbt ”kasta sig” mellan dem under läsningen.

Vad avgör hur god läsningen blir?

Astrid Frylmark underströk tre faktorer som avgör hur god läsningen blir: motivation, språkförståelse och ordigenkänning. Om alla tre är starka hos läsaren ger det läsning med fokusering, flyt och behållning där ordigenkänning och läsförståelse integreras.

Koncentration och motivation

Koncentration och motivation har alltså stor betydelse för läsinlärningen. För att stötta barn som är svaga läsare är det viktigt att se till följande: – Orsak och verkan – vad är vad vid dålig läsförmåga? Leder dålig motivation till dålig koncentration eller är det tvärtom? – Arbetsmiljö – för svaga läsare är det ett problem att klassrummen är möblerade för social samvaro. De kan behöva skärma av för att kunna koncentrera sig. – ”Time on task” – hur mycket tid har eleven faktiskt lagt på lästräning (respektive annat, som att gå och vässa pennan, prata med kamrater m.m.)? – Lyssnandets konst – det behövs i läsinlärningen, men är ofta understimulerat. För vuxna med lässvårigheter spelar andra faktorer in, i synnerhet om svårigheterna beror på förvärvade hjärnskador. Sådana faktorer är vakenhetsgrad, skadelokalisation, utbredning och övrigt hälsotillstånd.

Språkförståelse

God språkförståelse bygger på fyra delförmågor, berättade Astrid. De fyra delförmågorna är: – bakgrundskunskap (fakta, begrepp) – ordförråd (bredd, precision, associationer) – verbalt resonerande (inferenser, metaforer m.m.) – kunskap om skrift (skriftbegrepp, genrer m.m.)

Ordigenkänning och ordförråd

När det gäller ordförrådet är det viktigt att barnen får fortsätta att utveckla det under hela skolgången. Medan grammatiken är i stort sett färdigutvecklad vid fyra års ålder, kan barn lära sig i genomsnitt 50 nya ord varje vecka under skoltiden. Denna språkliga input är helt central för att barnen ska bli goda läsare.

Det finns olika problem med läsförståelse

Barns problem med läsförståelse ser olika ut. De kan till exempel vara dolda bakom en säker lästeknik, där det finns flyt men förståelsen för det lästa saknas. Därför är det väsentligt att arbeta med ordförrådet. Om det muntliga språket är svagt, så bidrar det också till svårigheterna. Problem med läsförståelsen beror alltså långt ifrån alltid på dyslexi. För vuxna med förvärvade hjärnskador är problem med läsförståelsen ofta av andra slag, eftersom många av dem tidigare varit säkra läsare och därför kan ha bibehållet läsflyt. Problemen kan bero på pragmatiskt relaterade missförstånd eller oförmåga att koncentrera sig på text. Astrid Frylmark poängterade att språkstörningar är vanliga och att de inte måste innefatta hörselnedsättning eller låg teoretisk begåvning. De kan ofta påverkas i positiv riktning av omgivningens insatser.

Stötta och ställ krav i arbete med språket

Astrid Frylmark arbetar med språket genom s.k. stöttning (scaffolding), baserat på Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. En förutsättning för att kunna anpassa stöttningen till personen i fråga är att man gör en noggrann utredning av hens svårigheter. Hon framhöll också att det är viktigt att inte ställa underkrav i språkarbetet med barn, för att få dem att utvecklas på allvar. Arbetet med språkstöttning sker på många språkliga nivåer. Inte minst är barns pragmatiska kompetens viktig att stötta, till exempel genom att arbeta med deras berättande. Förmågan att berätta är ett mått på hur bra ett barn förstår. Berättandet ger också många möjligheter till att diskutera med barnen och på så sätt öka deras kunskap om hur världen fungerar.

Vad vet vi om dyslexi?

Astrid Frylmark gav avslutningsvis en översiktsbild av det aktuella kunskapsläget om dyslexi och lyfte då fram följande punkter: – Dyslexi är en inlärningssvårighet som primärt påverkar de förmågor som krävs för flytande ordläsning och stavning. – Typiska kännetecken för dyslexi är svårigheter med fonologisk medvetenhet, verbalt minne och verbal processhastighet. – Dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer. – Dyslexi kan bäst ses som ett kontinuum, inte en distinkt avgränsad åkomma. – Samtidiga svårigheter kan ses inom språkutveckling, motorik, huvudräkning, koncentration och personlig organisation, men dessa är inte markörer för dyslexi. – En god indikation på dyslexins svårighetsgrad och varaktighet kan nås genom att pröva hur individen svarar på välplanerad intervention. Astrid Frylmark avslutade sitt föredrag med ett citat av Nalle Puh: ”För den som inte är bildad är ett A bara tre pinnar.” Här kan du ta del av Astrid Frylmarks presentation Läs mer om Ess-konferensen "Vad är lättläst i dag?"

Dölj >>


 
Lättlästa texter – ett stöd i nyhetsläsning för barn - Maria McShane är lärare i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare som nu har startat MiniBladet.se

Lättlästa texter – ett stöd i nyhetsläsning för barn

Referat från föredrag under Ess konferens ”Vad är lättläst i dag?”, 6 november 2015 mariaMaria McShane är lärare och läromedelsförfattare. Hon har över 25 års lärarerfarenhet och har arbetat med svenska som andraspråk för både barn och vuxna. Under konferensen pratade hon om hur Minibladet använder lättlästa texter för att uppmuntra barns läsande.

Minibladet – nyheter för barn

När Marias dotter som treåring ville läsa tidningen tillsammans med henne tyckte Maria att det saknades nyheter för barn. Hon började fundera på hur ett sådant nyhetsmaterial skulle se ut, hur man kan locka barn att läsa nyheter och hur man kan göra dem delaktiga i nyhetsproduktionen. Maria startade webbplatsen minibladet.se, ett nyhetsmaterial för barn i åldern 3–12 år. Minibladet ska både skapa läsvana och tidigt locka barn till samhällsmedvetenhet. På Minibladets webbplats finns till exempel sidorna Nyheter, Kändis och Veckans fråga, och det finns också en sida som riktar sig till föräldrar och skola. Det är gratis för alla, så att så många som möjligt ska kunna ta del av materialet.

Nyheterna finns i tre versioner

I Minibladet finns det texter på tre nivåer: en vuxenversion, en mellanversion och en lättläst version. För ungefär ett år sedan startade Maria ett samarbete från Sydsvenskan, och det är därifrån Maria får vuxenversionen av nyheterna – det är helt enkelt nyheter som publiceras i Sydsvenskan. En av Minibladets journalister skriver sedan mellanversionen av nyheten, och en språkkonsult skriver den lättlästa versionen. Skillnaderna mellan mellanversionen och den lättlästa versionen ligger främst i innehållet och formuleringarna, och redaktionen har en ständigt pågående diskussion om hur man ska skriva på bästa sätt. Om man håller på att lära sig läsa kan man först läsa en lättare version för att få förförståelsen, och då blir det lättare och roligare att försöka sig på en svårare version. På Minibladets webbplats finns också möjlighet att få alla texter upplästa i långsam, normal eller snabb hastighet, och på det viset få ytterligare ett stöd i sin läsning. Dessutom kan också små barn som inte har börjat lära sig läsa än ändå ta del av innehållet.

Lokal förankring uppmuntrar till både läsande och skrivande

Minibladet har som sagt ett samarbete med Sydsvenskan, och flera andra lokaltidningar är intresserade. Lokala nyheter som är relevanta i barnens vardag är ett sätt att uppmuntra till läsning. Minibladet uppmuntrar också barns skrivande. Till exempel låter de barnen själva bli lokala reportrar. Barnens berättelser synliggörs och får ett lika stort värde som de ”stora” nyheterna, och det verkar ge resultat – en klass som fick med en artikel tyckte att de ”måste skriva ännu mer nu” för att försöka få med fler artiklar. Här kan du ta del av Maria McShanes presentation. Läs mer om Ess-konferensen ”Vad är lättläst i dag?”  

Dölj >>


 
Lättläst – lätt att läsa eller lätt att skriva - Camilla Forsberg är doktorand vid Linnéuniversitet och har skrivit en magisteruppsats om vilka krav lättlästa myndighetstexter ställer på sina läsare.

Camilla Forsberg skrev sin magisteruppsats i pedagogik om myndigheters lättlästa texter. Uppsatsen heter Myndigheten, texten och läsaren. Myndighetsinformation i lättläst version, och i den undersökte Camilla hur sex lättlästa texter från sex olika myndigheter såg ut i förhållande till samma texts normalversion.

Dölj >>


 
Lättläst för vem - Ulla Bohman är kommunikatör på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och tidigare chef för lättläst-tjänsten för Centrum för lättläst.

Vilka kan behöva lättläst? Vilka olika svårigheter kan olika lässvaga läsare ha? Ulla Bohman berättar konkret hur Centrum för Lättläst arbetade med lättlästa texter.

Ulla Bohman är för många känd som tidigare chef för Lättlästtjänsten på Centrum för Lättläst, som lades ner i början av 2015. Numera är Ulla kommunikatör på Myndigheten för tillgängliga medier. Utgångspunkten för både Centrum för Lättläst och MTM är allas rätt till information och allas rätt att vara delaktiga.

Dölj >>


 

Föredragen följdes av gruppdiskussioner på tre teman med samtliga konferensdeltagare.

Dagen avrundades med en paneldebatt, med representanter från både beställar- och produktionssidan: Malin Bergendal, tidigare redaktör på tidningen Sesam, Caroline Diab, Diskrimineringsombudsmannen, Camilla Forsberg, Linnéuniversitetet, Helena Englund Hjalmarsson, Språkkonsulterna, och Torbjörn Lundgren, Begripsam.

Konferencier var Hanna Sofia Rehnberg från Södertörns högskola som disputerade med sin avhandling Organisationer berättar 2014.

Förutom programpunkterna ingick som vanligt även frukost, lunch och kakbuffé – samt stora möjligheter till spännande samtal.

Plats

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm