Stadgar

Den här sidan är cirka 8 skärmsidor eller 4 A4-sidor lång. Stadgarna är uppdaterade i enlighet med beslut från årsmötet den 13 mars 2015.

§ 1 Föreningens namn
§ 2 Föreningens syfte
§ 3 Föreningens uppgifter
§ 4 Organ
§ 5 Medlemskap
§ 6 Rösträtt
§ 7 Årsmötet
§ 8 Ordinarie årsmöte
§ 9 Extra årsmöte
§ 10 Medlemsträffar
§ 11 Styrelse
§ 12 Styrelsemöten och styrelsebeslut
§ 13 Arbetsgrupper
§ 14 Medlemsregister
§ 15 Information till icke-medlemmar
§ 16 Protokoll
§ 17 Firmateckning
§ 18 Räkenskapsår
§ 19 Revision
§ 20 Valberedning
§ 21 Avgifter
§ 22 Utträde
§ 23 Stadgeändring
§ 24 Föreningens upplösning

§ 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess). Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Till sidtoppen

§ 2 Föreningens syfte. Föreningen ska främja medlemmarnas möjligheter att

 • verka för klar, riktig och ändamålsenlig svenska
 • följa språkets utveckling
 • delta i debatten om språket inom den offentliga förvaltningen, näringslivet och organisationerna
 • stärka sin yrkesidentitet.

§ 3 Föreningens uppgifter. Föreningen ska

 • skapa god sammanhållning mellan medlemmarna, bl.a. genom regelbundna träffar
 • informera medlemmarna om sin verksamhet och annat av intresse för deras yrkesutövning, t.ex. genom att ge ut en tidning
 • marknadsföra språkkonsulterna genom att bredda kännedomen om deras kompetens
 • bidra till medlemmarnas kompetensutveckling.

§ 4 Organ. Föreningens organ är

 • årsmötet (ordinarie och extra)
 • styrelsen
 • de arbetsgrupper som styrelsen utsett
 • revisorerna
 • valberedningen.

Till sidtoppen

§ 5 Medlemskap. Ordinarie medlem: Var och en som har tagit examen på språkkonsultutbildningarna vid Stockholms, Göteborgs, Lunds eller Umeå universitet har rätt att vara ordinarie medlem. Även den som har studerat på språkkonsultprogrammet men ännu inte tagit examen har rätt att vara ordinarie medlem under två år efter den normala utbildningstidens slut. Studerandemedlem: Var och en som studerar på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms, Göteborgs, Lunds eller Umeå universitet har rätt att vara studerandemedlem under utbildningen. Studerandemedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar. Hedersmedlem: Årsmötet kan välja in personer som har särskilda förutsättningar att bidra till att föreningen fyller sitt syfte (hedersmedlemmar). Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar.

§ 6 Rösträtt. Vid ett årsmöte har varje medlem en röst. En medlem kan ge en annan medlem fullmakt att rösta för henne eller honom. Ingen får dock rösta för mer än en medlem utöver sig själv.

§ 7 Årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningen fattar där beslut med enkel majoritet.
Till sidtoppen

§ 8 Ordinarie årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast den 31 mars. Styrelsen bestämmer tid och plats. Motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 20 februari. Styrelsen ska senast den 1 februari skicka ut kallelse med påminnelse om motionstiden. Minst två veckor före årsmötet ska styrelsen skicka ut dagordning, verksamhetsberättelse, förslag från styrelsen samt motioner. Det ordinarie årsmötet ska behandla följande frågor:

 • Kallelse och dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare och rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelseledamöter enligt § 11
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Budget för det innevarande räkenskapsåret
 • Medlemsavgift för det innevarande räkenskapsåret
 • Styrelsens förslag
 • Enskilda medlemmars motioner
 • Övriga frågor

Till sidtoppen

§ 9 Extra årsmöte. Extra årsmöte kan sammankallas för att behandla en viss fråga på initiativ av styrelsen, revisorerna eller valberedningen eller efter en skriftlig begäran av minst tio medlemmar. Styrelsen bestämmer tid och plats. Inget extra årsmöte får dock hållas inom trettio dagar före eller efter ett ordinarie årsmöte. Kallelse ska skickas ut senast tre veckor före det extra årsmötet. I kallelsen ska styrelsen redogöra för den fråga som ska behandlas och ge sin syn på den. Det extra årsmötet ska behandla följande frågor:

 • Kallelse och dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justerare och rösträknare
 • Den eller de frågor som mötet kallats för att behandla

§ 10 Medlemsträffar. Styrelsen ska ordna medlemsträffar dit alla medlemmar bjuds in. Andra intresserade bjuds in i den utsträckning styrelsen bestämmer. Medlemsträffar kan vara diskussionskvällar, seminarier, konferenser och fester. På dessa möten fattas inga beslut om föreningens verksamhet.
Till sidtoppen

§ 11 Styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter, varav minst en men max tre ledamöter är studerande på Språkkonsultprogrammet. Ordföranden väljs på ett år och de övriga ledamöterna på två år. Ordföranden väljs varje år. Vice ordföranden väljs ojämna år. Kassören väljs ojämna år. Sekreteraren väljs jämna år. En klubbmästare väljs jämna år och en ojämna år. Av övriga ledamöter väljs en ojämna år och två jämna år. Alla ledamöter utom ordföranden kan ha dubbla poster, till exempel både sekreterare och studerandeledamot.

§ 12 Styrelsemöten och styrelsebeslut. Styrelsen ska verkställa de beslut som medlemmarna fattar vid årsmöten. Ordföranden ska kalla styrelsen till sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Arbetsgrupper. Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Dessa är underställda styrelsen och ska lämna rapport till styrelsen om sin verksamhet och ekonomi minst en gång varje år.
Till sidtoppen

§ 14 Medlemsregister. Styrelsen ska utse en medlem som ska föra ett medlemsregister och hålla det aktuellt.

§ 15 Information till icke-medlemmar. Icke-medlemmar kan prenumerera på föreningens information mot en avgift som styrelsen bestämmer.

§ 16 Protokoll. Vid årsmöten och styrelsesammanträden ska protokoll föras och i övrigt vanlig föreningspraxis tillämpas.

§ 17 Firmateckning. Föreningens firma tecknas

 • av styrelsen i dess helhet,
 • var för sig av ordföranden och kassören, eller
 • av en annan styrelseledamot som har fått fullmakt av styrelsen.

§ 18 Räkenskapsår. Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari-31 december.

§ 19 Revision. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årsmötet för ett år i taget utse två revisorer. Revisorerna ska varje år lämna en revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret.

§ 20 Valberedning. Årsmötet ska för ett år i taget utse en valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningen ska förbereda årsmötets val.
Till sidtoppen

§ 21 Avgifter. Ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar ska betala den medlemsavgift och de övriga avgifter som årsmötet har fastställt. Studerandemedlemmar betalar reducerad medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas senast den 31 maj varje år. Är medlemsavgiften inte betalad vid detta datum utgår en påminnelse, betalas inte medlemsavgiften trots detta utesluts medlemmen ur föreningen. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§ 22 Utträde. En medlem som önskar gå ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. En medlem som inte har betalat sina avgifter till föreningen för ett räkenskapsår och trots påminnelse inte betalar anses ha gått ur föreningen. En medlem som har gått ur föreningen har inte någon andel i föreningens tillgångar.

§ 23 Stadgeändring. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för ändringen.
Till sidtoppen

§ 24 Föreningens upplösning. Ett beslut om att upplösa föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten ska vara ett ordinarie årsmöte. För ett beslut om upplösning krävs att två tredjedelar av de närvarande röstar för upplösningen. Det sista årsmötet ska också besluta om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Lämna en kommentar