Att förankra ett språkvårdsprojekt

Ulla Nordlinder

Bakgrund

Universitetsförvaltningen driver sedan september 2012 ett språkvårdsprojekt, och Ulla berättade om vägen fram till projektstart. Hon arbetar som utvecklingskonsult vid förvaltningen och har varit en av de drivande krafterna.

Startskottet

2008 fick förvaltningen en ny förvaltningschef med nya idéer om hur verksamheten skulle bedrivas, och förvaltningen fick en ny vision. Utifrån visionen arbetade man fram nya mål och strategier och introducerade kundbegreppet. Det var, och är fortfarande, kontroversiellt på universitetet, men gav en tydlig styrning för verksamheten. Frågor som ”Vilka finns jag till för?” och ”Vilka förväntningar finns på oss?” blev viktiga i den dagliga verksamheten.

Utvecklingen – intervjuer och kundundersökningar

Hur skulle förvaltningen arbeta rent konkret med kundorienteringen? Ulla intervjuade, tillsammans med HR-chefen, enhetschefer för att få veta hur de såg på kundorientering och vad de ansåg viktigt att arbeta med. Det enhälliga svaret från alla enhetschefer var kommunikation. Ett kundorienterat förhållningssätt byggde på tydlig och bra kommunikation med kunderna. Strax efteråt gjordes också kundundersökningar som bekräftade bilden av bristande kommunikation, med mycket kritik mot information från förvaltningen.

Uppföljande dialog med prefekterna gav många synpunkter. Just prefekternas synpunkter väger tungt eftersom de ofta bara har uppdraget i tre år och sedan går tillbaka till sin forskning. Det betyder att det alltid finns nya människor på chefstjänster, som behöver ett tydligt och bra stöd från förvaltningen.

Beslutet om språkvårdsprojekt

Underlaget gjorde det enkelt att besluta om att starta ett språkvårdsprojekt. Projekttiden bestämdes till 1,5 år. Syftet med projektet är att förenkla och förbättra för alla mottagare av alla typer av information. ”Det ska vara lätt att göra rätt!”

Reflektioner

Under arbetet fram till projektet har det aldrig varit särskilt svårt att förankra idén om ett språkvårdsprojekt. Den nya visionen och de nya målen tillsammans med behovet och efterfrågan från chefer och prefekter har gjort det enkelt. ”Vill vi verkligen förbättra får våra kunder så måste vi förbättra vår kommunikation.”

Här kan du även se presentationen: Att förankra ett språkvårdsprojekt (pdf).