Mångkulturell kommunikation vid planering av informations­kampanjer

David KhabbaziDavid Khabazzi från Arbetsmiljöverket är antropolog i grunden. I projektet Safe at work har David varit med och tagit fram informationsmaterial om arbetsmiljö för tre olika branscher: byggbranschen (2011), restaurangbranschen (2012) och jord- och skogsbruk (2013). Broschyrerna har getts ut på de språk som är vanligast i respektive bransch, och det finns också affischer som ska kunna sättas upp på arbetsplatserna. David och hans kolleger har anpassat kampanjen så att den ska passa de olika målgrupperna, till exempel genom att bilderna på affischen visar människor som skulle kunna ha flera olika nationaliteter. Arbetsgruppen har också sett till att hitta rätt kommunikationskanaler. Byggarbetarna de ville nå ut till var lättare att hitta genom personliga möten än genom till exempel tidningar, så David och hans grupp ställde sig där de visste att många av byggarbetarna passerade och delade ut kaffe och informationsmaterial.

David berättade att det talas 120 olika språk i Sverige i dag, och att 20 % av befolkningen har invandrarbakgrund. Trots detta är mångas insikter i andra kulturer små. Som exempel tog David upp en reklamkampanj som en av de stora bankerna nyligen genomförde. Kampanjen riktade sig till högutbildade iranier som talar svenska, och gjorde reklam för bostadslån. Enligt David fanns det flera saker som tydde på att reklammakarna hade för dåliga kulturella insikter, bland annat hade de använt sig av persisk text i annonsen, trots att många i målgruppen bara förstår talad persiska och dessutom antogs kunna svenska. För att kunna kommunicera på rätt sätt med varje specifik målgrupp är det viktigt att skaffa sig insikt i bland annat hur människor med olika bakgrund uppfattar och kommunicerar saker, vilka kunskaper de kan tänkas ha och vilka kommunikationskanaler som är lämpliga.

Här kan du även se Davids presentation: Mångkulturell kommunikation vid planering av informationskampanjer (nytt fönster).