Resultatet av ett framgångsrikt språkvårdsprojekt

Karin Rosander är informationsdirektör på Åklagarmyndigheten med övergripande ansvar för intern och extern kommunikation, inklusive språkvård. Anna Asklöf arbetar på myndighetens IT-utvecklings­enhet, som ansvarar för att mallar kommer in i det ärendehanteringssystem som alla åklagare använder. De berättade om Åklagarmyndighetens pågående klarspråkprojekt ”Ett modernare språk” som påbörjades 2009 och vars syfte är att öka rättssäkerheten genom att göra språket i gärningsbeskrivningarna (d.v.s. de brottsbeskrivningar som åklagarna använder i sina åtal) mer begripligt för alla inblandade. För att lyckas med detta har de utformat nya malltexter där de lagt ner stor möda på att hitta lämpliga ord och begrepp. Den stora utmaningen har varit att beskriva lagen med ett modernare och för allmänheten mer begripligt språk, utan att textens juridiska innebörd förändrats.

Karin Rosander och Anna AsklöfÅklagarmyndigheten har idag arbetat om malltexterna för i stort sett samtliga typer av brott, och för sin insats har de fått ta emot årets Klarspråkskristall. Juryns motivering löd: ”Klarspråkskristallen 2013 tilldelas Åklagarmyndigheten för myndighetens välorganiserade och föredömliga arbete med att utforma klara gärningsbeskrivningar. Arbetet har resulterat i moderniserade och förenklade malltexter inom ett svårt och angeläget område där juridisk korrekthet är en förutsättning samtidigt som kraven på begriplighet är mycket höga. Åklagarmyndigheten har lyckats förena dessa ibland motstridiga krav.”

Innan texterna moderniserades var det vanligt att den misstänkte hade svårt att förstå gärningsbeskrivningen. Idag förstår den misstänkte lite bättre, men istället upplever ett flertal domare att de har problem med att tolka brottsbeskrivningarna. Exempelvis får de fundera över om termer som “lura” och “vilseleda” betyder exakt samma sak. Därför är det inte alla jurister som uppskattar moderniseringen, men Karin och Anna är över lag nöjda med de nya malltexterna. De har fått ta emot både positiv och negativ kritik och säger att de är öppna för förändringar, men framhåller att de inte kommer att återgå till de gamla malltexterna. En förvaltningsgrupp har utsetts för att ta hand om eventuella omformuleringar, men om problemet med att domstolarna har svårt att tolka gärningsbeskrivningarna består kommer en övre instans att få pröva saken. Detta blir en senare fråga, liksom att följa upp och analysera projektet. Förhoppningsvis kommer utvärderingen att ske under 2014, men det är ännu inte klart om och i så fall hur det ska gå till.

Här kan du även se deras presentation: Resultatet av ett framgångsrikt språkvårdsprojekt (pdf).