Vår syn på Språkrådets förändrade ställning inom Institutet för språk och folkminnen

År 2012 avgick Språkrådets dåvarande chef Lena Ekberg i protest mot att Språkrådet mer tydligt skulle underordnas Institutet för språk och folkminnen. I och med lanseringen av institutets nya webbplats www.språkochfolkminnen.se blir den underordnade ställningen nu tydlig. Ess dåvarande ordförande Ulrika Berg uppmanade Kulturdepartementet att utreda frågan om Språkrådets ställning, och vi anser fortfarande att frågan om Språkrådets ställning är relevant. Förändringen försvagar nämligen Språkrådets starka varumärke och gör myndigheten mindre tillgänglig.

Vi menar att den föreslagna förändringen av Språkrådets ställning inom institutet allvarligt äventyrar såväl den samlade kompetensen som Språkrådets ställning och anseende. I förlängningen kan en försvagning av Språkrådet leda till att institutet inte kan fullgöra sitt uppdrag enligt instruktionen. Vi är också oroliga för att språklagen då skulle försvagas kraftigt. Kulturdepartementet måste ta denna risk på allvar och utvärdera de möjliga konsekvenserna av generaldirektörens föreslagna förändringar.

Ulrika Bergs skrivelse till Kulturdepartementet 2012 (pdf).